Saana Kastam Vacchindhe Mandakini

Revanth, Geetha Madhuri